ELIA Leadership Symposium 2022
at Kai Art Center© Copyright Maria Ader